Освітній портал Дніпропетровщини

 

У Дніпропетровську відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з філософії та практики випереджаючої освіти для сталого розвитку

16 груд. 2014
11 грудня у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку».

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та післядипломної педагогічної освіти, керівники середніх загальноосвітніх навчальних закладів, вчителі, представники управлінь і відділів освіти, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти. Серед доповідачів були гості з усієї України, зокрема, з Києва, Вінниці, Івано-Франківська, Запоріжжя, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Нікополя, Дніпродзержинська та ін.

Метою конференції було визначити та розкрити найбільш важливі проблеми взаємодії філософії, освіти, культури, особливості сучасних парадигм освіти в умовах розвитку громадянського суспільства, методологію, методику та технології випереджаючої освіти для сталого розвитку як основи модернізації сучасної системи освіти, обмінятися досвідом щодо управління сучасною школою у контексті освіти для сталого розвитку, практики упровадження її складових – екологічної та енергоефективної освіти, гендерної освіти, медіаосвіти, соціального партнерства, здоров’язбереження.

Керували роботою конференції доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Михайло Ілліч Романенко, в.о. ректора Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; і доктор філософських наук, доцент Ольга Євгенівна Висоцька, декан факультету відкритої освіти ДОІППО.

Більшість доповідей була присвячена практичній реалізації експериментальних проектів та педагогічним знахідкам, реалізованим у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області.

Дуже тепло та емоційно сприйняли доповідь молодих активістів з громадського руху «Еко-Дніпро», які звітували про зроблене ними за рік разом із педагогічною громадою області в питаннях енергозбереження та екології довкілля і презентували нові проекти, що будуть реалізовуватися наступного року.

Надалі учасники конференції об’єдналися у дві секції філософсько-культурологічного та практичного напрямів.

За підсумками конференції буде виданий збірник тез і доповідей.

Того ж дня освітяни мали можливість ознайомитися з роботами, поданими на конкурс «Школа випереджаючої освіти для сталого розвитку – інноваційний навчальний заклад», і презентаційними фотоплакатами шкіл-учасниць конкурсу.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

В сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні, євроінтеграційних прагненнях, різноманітних глобальних викликів, особливо важливим залишається роль освіти як соціального інституту, головного чинника цивілізаційного, технологічного, культурного розвитку суспільства.

Формування системи освіти для забезпечення сталого розвитку передбачає перехід до моделі освіти, заснованої на цілісному підході до людини, суспільства і природи, єдності сучасного наукового знання та соціальної практики, пріоритеті гуманістичних ціннісно-світоглядних настанов.

Філософія освіти має коригувати розвиток освіти для проектування моделей «людини сталого майбутнього» та формування внутрішнього світу наступних поколінь, відповідних ціннісних настанов та життєвих принципів.

Сучасна шкільна освіта в Україні характеризується інтенсивною динамікою змін як у змісті освіти, так і в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. Мова йдеться про нові технології шкільного менеджменту, нове змістове наповнення управлінських функцій, нові моделі управління освітніми закладами. Тому й організаційні засади сучасної школи мають базуватися на основних принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку як нової концептуальної моделі розвитку  шкільної освіти.

В межах випереджаючої освіти для сталого розвитку необхідно розвивати інтегративно-діальнісні форми педагогічної практики, які поєднують такі напрямки як екологічна та економічна освіта в інтересах сталого розвитку, енергоефективна освіта, гендерна освіта, медіаосвіта, соціальне партнерство, здоров’язбережувальні та здоров’ярозвивальні технології.

Виходячи з обговорення основних пріоритетних напрямків модернізації сучасної системи освіти на засадах моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку,  спираючись на практичний досвід шкіл, що працюють за всеукраїнським проектом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» та з метою забезпечення широкої підтримки освітніх реформ, учасники конференції

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

 

І. Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти:

1.         Забезпечувати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку;

2.         Здійснювати науково-методичний супровід інноваційної діяльності шкільної освіти із застосуванням принципів сталого розвитку.

 Дніпропетровському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:

на допомогу педагогам видати навчально-методичний посібник, який міситиме кращі розробки педагогів області  з упровадження ідей ОСР в навчальних закладах різних типів та форм власності.

 

ІІ. Керівникам управлінь та відділів освіти, методичним службам, адміністраціям навчальних закладів:

1.         Сприяти вдосконаленню управлінських механізмів переходу на нові моделі стратегічного управління, формування нового управлінського мислення.

2.         Стимулювати розвиток системи інноваційної освітньої діяльності із застосуванням ідей випереджаючої освіти для сталого розвитку.

3.         Широко застосовувати методику «наскрізного навчання» з освіти для сталого розвитку.

4.         Запровадити загальношкільний підхід до освіти для сталого розвитку - не тільки в межах урочної, а й позаурочної навчально-виховної діяльності.

5.         Формувати у дітей та молоді, батьків та педагогів шанобливе ставлення до навколишнього світу, екологічну і соціальну відповідальність, культуру стійкого споживання, Розвивати в учнів медіакультуру для забезпечення їхньої підготовки до ефективної взаємодії з сучасним інформаційним середовищем.

6.         Забезпечувати упровадження здоров’язберігаючих та здоров’ярозвивальних технологій в освітній процес в навчальних закладах усіх рівнів.

7.         Розвивати співробітництво з органами місцевого самоврядування, недержавними громадськими, молодіжними організаціями, з вищими навчальними закладами з метою зміцнення місцевих громад через сприяння освітніх громадських ініціатив, що орієнтовані на якісний результат спільної діяльності школи та громадськості.

 

ІІІ. Координаторам експериментальних шкіл проекту «Випереджаюча освіта»:

1.         У своїй роботі втілювати комплексний, системний підхід в упровадженні принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес та позакласну діяльність з метою формування ключових життєвих особистісних компетентностей.

2.         Здійснювати діагностику та моніторинг розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів: ціннісних орієнтацій; рівня соціальної активності; рівня екологічної культури; рівня духовного розвитку; ефективності впровадження експерименту відповідно до індикаторів сталого розвитку освітнього середовища та освіти для сталого розвитку.

3.         Систематично проводити консультації та навчання педагогічних працівників щодо упровадження «наскрізного» навчання та виховання з метою реалізації завдань концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку.

4.         Сприяти розробці та апробації програм спецкурсів, факультативів за рахунок варіативної складової навчального процесу з аспектами сталого розвитку.