Освітній портал Дніпропетровщини

 

На Дніпропетровщині за підтримки губернатора Олександра Вілкула проходить обласний конкурс «Студент року»

26 вер. 2012
На Дніпропетровщині за підтримки губернатора Олександра Вілкула проходить обласний конкурс «Студент року», що передбачає відзначення кращих студентів регіону, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, творчості та громадській діяльності. Право участі у конкурсі надається студентам, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) Дніпропетровської області І-ІV рівнів акредитації. Наразі проходить перший етап конкурсу на рівні вишів. Заявки на участь у конкурсі необхідно подати в орган студентського самоврядування безпосередньо свого ВНЗ.

«Студенти Дніпропетровщини – талановиті, розумні, активні та цілеспрямовані молоді люди. Серед них значна кількість спортсменів, журналістів, вчених, митців, майстрів художньої самодіяльності, тощо. Тому обласний конкурс «Студент року» дозволить виявити кращих з кращих молодих людей по кожній з цих номінацій. Обласна влада під керівництвом нашого губернатора Олександра Вілкула створює сприятливі умови для всебічного розвитку й навчання молоді Дніпропетровської області як майбутніх висококваліфікованих фахівців та багатогранних особистостей. Адже саме їм розвивати в подальшому наш регіон та країну», – сказала заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова.

Конкурс «Студент року Дніпропетровщини» проводиться в два етапи. Перший етап – відбір студентів на рівні кожного вишу. Він триває до 12 жовтня 2012 року. Переможців даного етапу визначає конкурсна комісія вищого навчального закладу, склад якої затверджено наказом ректора (директора) ВНЗ. За підсумками проведення першого етапу конкурсу, вищий навчальний заклад подає на розгляд обласної Конкурсної комісії пакети документів на претендентів, які стали переможцями у своїх навчальних закладах, відповідно до заявлених номінацій.

Далі стартує другий етап конкурсу – обласний. Він триває до кінця жовтня 2012 року. Обласна конкурсна комісія серед претендентів-переможців вишів визначає вже безпосередньо переможців конкурсу «Студент року» за номінаціями:

 «Розумник року» – претендують студенти, які досягли найвищих результатів з будь-яких предметних чи фахових олімпіад, у конкурсах з різних предметів;

«Спортсмен року» – серед студентів, які досягли найвищих результатів у будь-яких спортивних змаганнях з різноманітних видів спорту;

«Інноваційний прорив року» – номінуються студенти, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських проектах інноваційного спрямування (отримували гранти, стипендії). Або розробили та застосовують у навчанні сучасні комп’ютерні технології чи володіють декількома іноземними мовами, використовуючи їх при фаховій підготовці та захисті курсових робіт. Також номінація розрахована на студентів, які пройшли практику або стажування за кордоном;

 «Лідер студентського самоврядування року» – для студентів, які досягли значних успіхів у розвитку студентського самоврядування у навчальному закладі на рівні області та країни в цілому;

«Громадський діяч року» – номінуються студенти, які активно беруть участь у громадському житті навчального закладу, міста, області. Номінація включає в себе студентські ініціативи з проведення різноманітних акцій та заходів громадського спрямування;

«Художня самодіяльність року» – номінуються студенти та студентські колективи, які досягли найвищих результатів у будь-яких обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах художньої самодіяльності (спів, музика, хореографія);

«Волонтер року» – номінуються студенти, які організовують волонтерський рух будь-якого напрямку або є його учасниками. Оцінюється масштаб реалізації зазначеного волонтерського руху;

«Митець року» – номінуються студенти, які мають творчі здібності будь-якого напрямку (написання пісень, віршів, вишивання, малювання, в’язання, різьблення, бісероплетіння та інше);

«Студентський засіб масової інформації року» – номінуються студентські засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення, веб-сайт), які стали найпопулярнішими в місті, області, країні. Оцінюється громадське значення проектів та їхня популярність серед студентської молоді;

«Унікальна номінація року» – розрахована на студентів, які мають відповідні досягнення, що не передбачаються вищезазначеними затвердженими номінаціями.

 

Довідка:

Більш детальну інформацію про цей та інші проекти, що реалізуються в регіоні можна дізнатися на сайті «Молодіжного центру Дніпропетровщини»: http://molodcentr.dnepredu.com/

            Як повідомлялося раніше, Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник і губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул відкрили Дніпропетровський обласний молодіжний центр. Заклад створено у рамках реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» у приміщенні Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.

Цей сучасний заклад дозволить вирішити широке коло питань, актуальних для молодого покоління Дніпропетровщини та забезпечить ефективний обмін інформацією між владою й молодими людьми регіону.

Основні напрями роботи молодіжного центру: працевлаштування,організація туристичних поїздок, проведення соціологічних і маркетингових зрізів, тематичні школи, практичні семінари з менеджменту та психології, мовний клуб, організація зустрічей з лідерами суспільної думки, надання інформації про стипендії, програми, юридичний консалтинг, волонтерство.

Студенты Днепропетровщины - талантливые, умные, активные и целеустремленные молодые люди. Среди них значительное количество спортсменов, журналистов, ученых, художников, мастеров художественной самодеятельности и т.д.. Поэтому областной конкурс «Студент года» позволит выявить лучших из лучших молодых людей по каждой из этих номинаций. Областные власти под руководством нашего губернатора Александра Вилкула создает благоприятные условия для всестороннего развития и обучения молодежи Днепропетровской области как будущих высококвалифицированных специалистов и многогранных личностей. Ведь именно им развивать в дальнейшем наш регион и страну », - сказала заместитель председателя облгосадминистрации Мария Пустовая.
Конкурс «Студент года Днепропетровщины» проводится в два этапа. Первый этап - отбор студентов на уровне каждого вуза. Он длится до 12 октября 2012 года. Победителей данного этапа определяет конкурсная комиссия вуза, состав которой утвержден приказом ректора (директора) вуза. По итогам проведения первого этапа конкурса, вуз подает на рассмотрение областной конкурсной комиссии пакеты документов на претендентов, которые стали победителями в своих учебных заведениях, согласно заявленных номинаций.
Далее стартует второй этап конкурса - областной. Он длится до конца октября 2012 года. Областная конкурсная комиссия среди претендентов-победителей вузов определяет уже непосредственно победителей конкурса «Студент года» в номинациях:
 
«Умница года» - претендуют студенты, которые достигли наивысших результатов с любых предметных или профессиональных олимпиад, в конкурсах по различным предметам;
«Спортсмен года» - среди студентов, которые достигли наивысших результатов в любых спортивных соревнованиях по различным видам спорта;
«Инновационный прорыв года» - номинируются студенты, которые принимали участие в международных, всеукраинских проектах инновационного направления (получали гранты, стипендии). Или разработали и применяют в обучении современные компьютерные технологии или обладают несколькими иностранными языками, используя их при профессиональной подготовке и защите курсовых работ. Также номинация рассчитана на студентов, прошедших практику или стажировку за рубежом;
 
«Лидер студенческого самоуправления года» - для студентов, которые достигли значительных успехов в развитии студенческого самоуправления в учебном заведении на уровне области и страны в целом;
«Общественный деятель года» - номинируются студенты, активно участвующие в общественной жизни учебного заведения, города, области. Номинация включает в себя студенческие инициативы по проведению различных акций и мероприятий общественного направления;
«Художественная самодеятельность года» - номинируются студенты и студенческие коллективы, которые достигли наивысших результатов в любых областных, всеукраинских и международных конкурсах художественной самодеятельности (пение, музыка, хореография);
«Волонтер года» - номинируются студенты, которые организуют волонтерское движение любого направления или являются его участниками. Оценивается масштаб реализации указанного волонтерского движения;
«Художник года» - номинируются студенты, творческие способности любого направления (написание песен, стихов, вышивание, рисование, вязание, резьба, бисероплетения и т.д.);
«Студенческий средство массовой информации года» - номинируются студенческие средства массовой информации (газеты, радио, телевидение, веб-сайт), которые стали популярными в городе, области, стране. Оценивается общественное значение проектов и их популярность среди студенческой молодежи;
«Уникальная номинация года» - рассчитана на студентов, имеющих соответствующие достижения, не предусматриваются вышеупомянутыми утвержденными номинациям.

Справка:
Более подробную информацию об этом и других проектах, реализуемых в регионе можно узнать на сайте «Молодежного центра Днепропетровщины»: http://molodcentr.dnepredu.com/
Как сообщалось ранее, Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник и губернатор Днепропетровщины Александр Вилкул открыли Днепропетровский областной молодежный центр. Заведение создано в рамках реализации регионального проекта «Новой Днепропетровщине - новый стандарт образования» в помещении Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна.
Этот современный заведение позволит решить широкий круг вопросов, актуальных для молодого поколения Днепропетровщины и обеспечит эффективный обмен информацией между властью и молодыми людьми региона.
Основные направления работы молодежного центра: трудоустройство, организация туристических поездок, проведение социологических и маркетинговых срезов, тематические школы, практические семинары по менеджменту и психологии, языковой клуб, организация встреч с лидерами общественного мнения, предоставление информации о стипендии, программы, юридический консалтинг, волонтерство.