Освітній портал Дніпропетровщини

 

У Дніпропетровському театрально-художньому коледжі відкрито нову спеціальність фахівця з петриківського розпису, на якій навчається вже 15 студентів

26 вер. 2012
У рамках проекту «Петриківка – національний бренд України», що реалізується за ініціативи губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула, в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі відкрито нову спеціальність фахівця з петриківського розпису, на якій вже навчається 15 студентів.

«Петриковская роспись ценится во всем мире. Протяжении поколений художники петриковской рос

«Петриківський розпис цінується в усьому світі. Протягом поколінь митці петриківського розпису відточують свою майстерність та дивують нас розмаїттям барв українського колориту. Дніпропетровщина зберігає та популяризує цей спадок на національному рівні. Завдяки появі такої чудової спеціальності, культура петриківського розпису буде розвиватися, мистецтво передаватиметься протягом багатьох століть. Петриківський розпис – це культурний бренд Дніпропетровщини та України, один з вічних символів нашої держави», – сказав губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілкул.

З майбутніми майстрами петриківського розпису в коледжі працює 20 викладачів. Усі технології та основи розпису студенти вивчають під керівництвом майстра народної творчості Гарькавої Татяни Анатоліївни.

Для отримання спеціальності фахівця з петриківського розпису достатньо закінчити 9 класів загальноосвітньої школи, а також пройти конкурсну основу, що складається з двох етапів – рисунку та живопису.

Бажаючі вступити до цієї спеціальності після 11 класу мають скласти 2 предмети зовнішнього незалежного оцінювання, а саме українську мову та літературу.

Профільними предметами для юних майстрів, є: рисунок та живопис, професійна майстерність, основи композиції, технологія художніх матеріалів та основи кольорознавства.

Навчаючись протягом 4-ох років, студенти здобувають професію художника-виконавця та мають змогу викладати у початкових спеціалізованих мистецьких закладах, зокрема у дитячих садках та художніх школах-студіях.

Раніше у коледжі Петриківський розпис викладався як окремий предмет. Але з кожним роком мистецтво набуває популярності. Роботи студентів та викладачів коледжу беруть участь у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна». Нагадаємо також, що цієї суботи ( 22 вересня 2012 року) до коледжу завітала делегація представників з 20 країн світу, котрі мали змогу поринути в учбовий процес та прийняти участь у створені нових художніх робіт.

Буквально наступного дня закордонні гості стали свідками нового рекорду України, встановленого в селищі Петриківка під керівництвом 13-ти професійних майстрів з петриківського розпису. Орнамент, довжиною 120 метрів та завширшки 80см, виконали на білому паркані, застосувавши близько 30-ти літрів різнокольорової фарби. Шановні гості прийняли участь у створенні українського шедевру і вкотре переконатися, що світ «Петриківки» прекрасний.

Обласна влада приділяє значну увагу розвитку Петриківського розпису. У всіх навчальних закладах регіону проходять тематичні заняття з мистецтва розпису, починаючи з дитячих садків, шкіл та навіть у вищих навчальних закладах. Слід зазначити, що минулого року Дніпропетровщина відсвяткувала 20-річчя з дня народження Центру народного мистецтва «Петриківка». Центр об’єднує більш ніж 250 майстрів, котрі створюють вироби за петриківським розписом за давніми народними традиціями.

Українські надбання високо шануються серед наших співвітчизників і влада Дніпропетровщини завжди підтримує ініціативи проведення культурних заходів. 03 вересня 2012 року за підтримки губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула у селі Петриківка було відкрито вже 4-ий щорічний фестиваль-ярмарка «Петриківський Дивоцвіт», котрий являється символом єдності Дніпропетровщини та України. Кожного року ця подія охоплює все більше міст та обласних центрів, люди мають змогу поринути у світ барв, скуштувати народні страви та відчути смак справжнього свята.

Значущість майстерства Петриківсього розпису – це дещо більше, ніж просто надбання країни. Це її голос, символ та гордість. Саме тому губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод активно розвивають ініціативу України щодо надання Петриківському орнаментальному мистецтву статусу нематеріальної культурної спадщини людства. Інформація передана на розгляд профільного комітету ЮНЕСКО, і вже в 2013 році в Парижі планується масштабна виставка Петриківського мистецтва.

писи оттачивают свое мастерство и удивляют нас разнообразием красок украинского колорита. Днепропетровщина сохраняет и популяризирует это наследство на национальном уровне. Благодаря появлению такого замечательного специальности, культура петриковской росписи будет развиваться, искусство передаваться в течение многих веков. Петриковская роспись - это культурный бренд Днепропетровщины и Украины, один из вечных символов нашего государства », - сказал губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул.
С будущими мастерами петриковской росписи в колледже работает 20 преподавателей. Все технологии и основы росписи студенты изучают под руководством мастера народного творчества Гарькавой Татьяна Анатольевны.
Для получения специальности специалиста по петриковской росписи достаточно закончить 9 классов общеобразовательной школы, а также пройти конкурсную основу, состоящую из двух этапов - рисунка и живописи.
Желающие поступить в этой специальности после 11 класса должны составить 2 предмета внешнего независимого оценивания, а именно украинский язык и литературу.
Профильными предметами для юных мастеров, являются: рисунок и живопись, профессиональное мастерство, основы композиции, технология художественных материалов и основы цветоведения.
Учась в течение 4-х лет, студенты получают профессию художника-исполнителя и могут преподавать в начальных специализированных художественных заведениях, в частности в детских садах и художественных школах-студиях.
Ранее в колледже Петриковская роспись выкладывался как отдельный предмет. Но с каждым годом искусство приобретает популярность. Работы студентов и преподавателей колледжа принимают участие в общегосударственной выставочной акции «Красочная Украина». Напомним также, что в эту субботу (22 сентября 2012 года) в колледж посетила делегация представителей из 20 стран мира, имели возможность окунуться в учебный процесс и принять участие в создании новых художественных работ.
Буквально на следующий день зарубежные гости стали свидетелями нового рекорда Украины, установленного в поселке Петриковка под руководством 13-ти профессиональных мастеров по петриковской росписи. Орнамент, длиной 120 метров и шириной 80см, выполнили на белом заборе, применив около 30-ти литров разноцветной краски. Уважаемые гости приняли участие в создании украинского шедевра и раз убедиться, что мир «Петриковки» прекрасен.
Областная власть уделяет значительное внимание развитию Петриковской росписи. Во всех учебных заведениях региона проходят тематические занятия по искусству росписи, начиная с детских садов, школ и даже в высших учебных заведениях. Следует отметить, что в прошлом году Днепропетровщина отпраздновала 20-летие со дня рождения Центра народного искусства «Петриковка». Центр объединяет более 250 мастеров, которые создают изделия по петриковской росписью по давним народным традициям.
Украинское достояние высоко почитается среди наших соотечественников и власть Днепропетровщины всегда поддерживает инициативы проведения культурных мероприятий. 3 сентября 2012 при поддержке губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула в селе Петриковка было открыто уже 4-ый ежегодный фестиваль-ярмарка «Петриковский Чудо», который является символом единства Днепропетровщины и Украины. Каждый год это событие охватывает все больше городов и областных центров, люди могут окунуться в мир красок, попробовать народные блюда и почувствовать вкус настоящего праздника.
Значимость мастерства Петрикивсього росписи - это нечто большее, чем просто достояние страны. Это ее голос, символ и гордость. Именно поэтому губернатор Днепропетровщины Александр Вилкул и председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод активно развивают инициативу Украины относительно предоставления Петриковском орнаментальном искусству статуса нематериального культурного наследия человечества. Информация передана на рассмотрение профильного комитета ЮНЕСКО, и уже в 2013 году в Париже планируется масштабная выставка Петриковского искусства.